แนวทางปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Posted by:

แนงทางปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.หนองผักนาก

0

กิจกรรมการตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต.หนองผักนาก ประจำปี 2565

Posted by:

กืจกรรมการตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก ประจำปี 2565

0

ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่เข้ามารับบริการหรือติดต่อหน่วยงาน อบต.หนองผักนาก ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ITA ประจำปี 2565

Posted by:

ขอเชิญผู้เข้ารับบริการหรือผู้ที่เข้ามาติดต่อภายในหน่วยงาน อบต.หนองผักนาก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่วยงานโดยตรง

0

ขอเชิญชวนบุคลากรหน่วยงาน อบต.หนองผักนาก ร่วมแสดงความคิดเห็นในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ITA

Posted by:

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ ด้วยการให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง

0

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2565

Posted by:

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ประจำปี 2565

0

กิจกรรมท้องถิ่นร่วมใจเก็บขยะชุมชนภายใต้โครงการ “หนองผักนากร่วมใจสร้างวินัยรักษาความสะอาดชุมชน” ประจำปี 2565

Posted by:

กิจกรรมท้องถิ่นร่วมใจ เก็บขยะชุมชน ประจำปี 2565

0

โครงการเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก ประจำปี 2565

Posted by:

โครงการเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ประจำปี 2565

0

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหลังวัดหนองผักนาก

หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักนาก ตำบลหนองผักนาก

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

0

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผักนาก

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้า 2

0
Page 1 of 14 12345...»