ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก

Posted by:

 

 

ประกาศ มาตรา 10

0

ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่เข้ามารับบริการและติดต่องานราชการกับ อบต.หนองผักนาก ร่วมแสดงความคิดเห็นในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ITA ประจำปี พ.ศ.2023

Posted by:

ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่เข้ามารับบริการและติดต่องานราชการกับ อบต.หนองผักนาก

ร่วมแสดงความคิดเห็นในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ITA ประจำปี พ.ศ.2023

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/m52y5f

0

ขอเชิญชวนบุคลากรภายในหน่วยงาน อบต.หนองผักนาก ร่วมแสดงความคิดเห็นในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ITA ประจำปี พ.ศ.2023

Posted by:

ขอเชิญชวนบุคลากรภายในหน่วยงาน อบต.หนองผักนาก ร่วมแสดงความคิดเห็นในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ITA ประจำปี พ.ศ.2023

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/m52y5f

รหัสสำหรับเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : 0062e4
_____________________________________________________________________

0

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Posted by:

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก

เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชก จังหวัดสุพรรณบุรี

   

0

แนวทางปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Posted by:

แนงทางปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.หนองผักนาก

0

รายงานการตรวจสอบการเงินของ อบต.หนองผักนาก โดย สำนักตรวจเงินจังหวัดสุพรรณบุรี

Posted by:

รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พ.ศ. 2564

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

โดย สำนักตรวจเงินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานการตรวจสอบการเงิน อบต.หนองผักนาก

0

กิจกรรมการตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต.หนองผักนาก ประจำปี 2565

Posted by:

กืจกรรมการตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก ประจำปี 2565

0
Page 1 of 15 12345...»