รายงานการตรวจสอบการเงินของ อบต.หนองผักนาก โดย สำนักตรวจเงินจังหวัดสุพรรณบุรี

Posted by:

รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พ.ศ. 2564

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

โดย สำนักตรวจเงินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานการตรวจสอบการเงิน อบต.หนองผักนาก

0

ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่เข้ามารับบริการหรือติดต่อหน่วยงาน อบต.หนองผักนาก ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ITA ประจำปี 2565

Posted by:

ขอเชิญผู้เข้ารับบริการหรือผู้ที่เข้ามาติดต่อภายในหน่วยงาน อบต.หนองผักนาก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่วยงานโดยตรง

0

ขอเชิญชวนบุคลากรหน่วยงาน อบต.หนองผักนาก ร่วมแสดงความคิดเห็นในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ITA

Posted by:

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ ด้วยการให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง

0

ประกาศรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

รายงานการวิเคราะห์ความโปร่งใส

0

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก มีมาตรการ “งดให้ งดรับ เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร” ประจำปี พ.ศ.2565

Posted by:

           องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก “No Gift Policy งดให้​ งดรับ” เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพรหรือใช้สื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ในช่วงทุกเทศกาลและในทุกโอกาส

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายบุญฤทธิ์  วระดี  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (NO GIFT POLICY) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์การในการหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในหน่วยงาน

0

ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของ อบต.หนองผักนาก ประจำปี พ.ศ.2564

Posted by:

ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน

0

ปรับปรุงซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนด้านน้ำอุปโภคบริโภค

Posted by:

วันที่  10  กันยายน พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้านเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนด้านน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ที่  2 , หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 6  ตำบลหนองผักนาก

ซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้านช่วยเหลือประชาชนด้านน้ำอุปโภคบริโภค รอบที่ 3

0

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ประกาศ ณ วันที่  6  กันยายน  พ.ศ. 2564

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

0
Page 1 of 20 12345...»