ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 5

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผักนาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 5

0

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ประกาศ ณ วันที่  6  กันยายน  พ.ศ. 2564

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโึครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโึครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

หมู่ที่ 5  ตำบลหนองผักนาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ม.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

0

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผักนาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผักนาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5

0

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หมู่ที่ 5 ต.หนองผักนาก

Posted by:

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ 3/2564

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ต.หนองผักนาก

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก

ลงวันที่  9  สิงหาคม  2564

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ม.5

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา

หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3

0

คำพิพากษาศาลปกครองสุพรรณบุรี เรื่อง การใช้จ่าย กรณีโบนัส

Posted by:

คำพิพากษาศาลปกครองสุพรรณบุรี

เรื่อง การใช้จ่าย กรณีโบนัส

คำพิพากษา ศาลปกครองสุพรรณบุรี เรื่อง การใช้จ่าย กรณีโบนัส

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

หมู่ที่ 2  ตำบลหนองผักนาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 2

0

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2

Posted by:

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่  2/2564

การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผักนาก

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก

ลงวันที่  23  มิถุนายน  2564

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หมู่ 2

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนหรีต หมู่ที่ 2

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนหรีต หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผักนาก

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2

0
Page 1 of 4 1234