ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 5

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผักนาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 5

0

ปรับปรุงซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนด้านน้ำอุปโภคบริโภค

Posted by:

วันที่  10  กันยายน พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้านเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนด้านน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ที่  2 , หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 6  ตำบลหนองผักนาก

ซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้านช่วยเหลือประชาชนด้านน้ำอุปโภคบริโภค รอบที่ 3

0

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ประกาศ ณ วันที่  6  กันยายน  พ.ศ. 2564

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

0