แนวทางปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Posted by:

แนงทางปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.หนองผักนาก

0

รายงานการตรวจสอบการเงินของ อบต.หนองผักนาก โดย สำนักตรวจเงินจังหวัดสุพรรณบุรี

Posted by:

รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พ.ศ. 2564

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

โดย สำนักตรวจเงินจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานการตรวจสอบการเงิน อบต.หนองผักนาก

0