ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Posted by:

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก

เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชก จังหวัดสุพรรณบุรี

   

0