หนังสือเชิญประชุมสภา อบต.หนองผักนาก สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2563

Posted by:

หนังสือเชิญประชุมสภา อบต.หนองผักนาก สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2563

ในวันพฤหัสบดีที่  19  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก

หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4-2563

0