หนังสือเชิญประชุมสภา อบต.หนองผักนาก สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

Posted by:

หนังสือเชิญประชุมสภา อบต.หนองผักนาก สมัยสามัญที่ 4  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2563

ในวันศุกร์ที่  20  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก

หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4-2-2563

0