ขอเชิญชวนบุคลากรหน่วยงาน อบต.หนองผักนาก ร่วมแสดงความคิดเห็นในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ITA

Posted by:

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ ด้วยการให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง

0