ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่เข้ามารับบริการหรือติดต่อหน่วยงาน อบต.หนองผักนาก ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ITA ประจำปี 2565

Posted by:

ขอเชิญผู้เข้ารับบริการหรือผู้ที่เข้ามาติดต่อภายในหน่วยงาน อบต.หนองผักนาก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่วยงานโดยตรง

0