กิจกรรมการตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต.หนองผักนาก ประจำปี 2565

Posted by:

กืจกรรมการตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก ประจำปี 2565

0