ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่เข้ามารับบริการและติดต่องานราชการกับ อบต.หนองผักนาก ร่วมแสดงความคิดเห็นในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ITA ประจำปี พ.ศ.2023

Posted by:

ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่เข้ามารับบริการและติดต่องานราชการกับ อบต.หนองผักนาก

ร่วมแสดงความคิดเห็นในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ITA ประจำปี พ.ศ.2023

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/m52y5f

0