ที่ตั้ง

          ตำบลหนองผักนากอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสามชุกไปทางทิศตะวันตก 9 กิโลเมตร  สามารถเดินทางติดต่อได้โดยถนนสายสามชุก – หนองหญ้าไซ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3365

อาณาเขตติดต่อ

                         ทิศเหนือ

 ติดต่อกับ

     ตำบลกระเสียว

อำเภอสามชุก

 

 ติดต่อกับ

     ตำบลสามชุก

อำเภอสามชุก

 

 ติดต่อกับ

     ตำบลหนองสะเดา

อำเภอสามชุก

                          ทิศใต้

 ติดต่อกับ

     ตำบลบ้านสระ

อำเภอสามชุก

                          ทิศตะวันออก

 ติดต่อกับ

     ตำบลสามชุก

อำเภอสามชุก

                          ทิศตะวันตก

 ติดต่อกับ

     ตำบลหนองหญ้าไซ

อำเภอหนองหญ้าไซ

 

 ติดต่อกับ

     ตำบลหนองราชวัตร

อำเภอหนองหญ้าไซ

เนื้อที่

          ตำบลหนองผักนาก มีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวนประมาณ  60.55 ตารางกิโลเมตร  หรือมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  37,843  ไร่  75  งา

ภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ

          ตำบลหนองผักนาก มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก   สภาพพื้นที่เป็นดินเหนียวปนทราย มีพื้นที่เป็นที่ดอนบ้างบางส่วนมีแหล่งน้ำจากคลองชลประทานไหลผ่านตลอดพื้นที่         

          ลักษณะภูมิอากาศทั่วไป อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีสภาพอากาศเหมาะสำหรับการเพาะปลูก ในฤดูฝนมีฝนตกชุก ฤดูร้อนอากาศร้อนอบอ้าว ฤดูหนาวอากาศจะอบอุ่นไม่หนาวจนเกินไป

จุดเด่นของพื้นที่ ( ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล )

          ตำบลหนองผักนาก มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีที่ดอนบ้างเป็นบางส่วน เหมาะแก่การปลูกพืช เช่น ข้าว อ้อย มะม่วง ฯลฯ มีถนนตัดผ่านหลายสาย ซึ่งเหมาะแก่การคมนาคมในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรอย่างรวดเร็วมีคลองสายสำคัญ คือ คลองมะขามเฒ่า – อู่ทอง ตัดผ่านใจกลางตำบล  ทำให้มีน้ำใช้ตลอดปี การพัฒนาตำบลที่สำคัญที่สุดต้องเน้นให้ราษฎรตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติ และการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

สภาพทางเศรษฐกิจ

ด้านอาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ คือร้อยละ ๙๐ ของผู้มีงานทำจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาเป็นอาชีพรับราชการ / พนักงานของรัฐ รับจ้าง และค้าขาย ตามลำดับ  อาชีพที่ทำรายได้ให้กับประชากรภายในตำบลมากที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม โดยพืชที่นิยมปลูก ได้แก่ ข้าว ไม้ผล เช่น มะม่วง,กล้วย,มะพร้าว ฯลฯ พืชไร่เช่น อ้อย,ข้าวโพด พืชผัก เช่น แตงกวา คะน้า,กวางตุ้ง, มะเขือ , ถั่วฝักยาว , พริก , ผักชี , ต้นหอม , บวบ ฯลฯ

ด้านการเลี้ยงสัตว์

เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคภายในครอบครัว และนำบางส่วนมาจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม

ด้านอุตสาหกรรม

ภายในตำบลมีโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงสีข้าว ,โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อื่น ๆ

จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)

ตำบลหนองผักนาก มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีที่ดอนบ้างเป็นบางส่วนเหมาะแก่การ    ปลูกพืช เช่น ข้าว อ้อย มะม่วง ฯลฯ มีถนนตัดผ่านหลายสาย ซึ่งเหมาะแก่การคมนาคมในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรอย่างรวดเร็วมีคลองสายสำคัญ คือ คลองมะขามเฒ่า – อู่ทอง ตัดผ่านใจกลางตำบลทำให้มีน้ำใช้ตลอดปี การพัฒนาตำบลที่สำคัญที่สุดต้องเน้นให้ราษฎรตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติ และการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

การบริการพื้นฐาน

         1.การคมนาคม

การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ ทั้งภายในตำบลและระหว่างตำบล มีความสะดวกรวดเร็ว  เนื่องจากได้มีโครงการปรับปรุงถนนในเขตตำบลอย่างต่อเนื่อง โดยมีเส้นทางที่สำคัญภายในตำบล ดังนี้  

                   –  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๖๕ (สายสามชุก – หนองหญ้าไซ)

                   –  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๙๖ (สายคันคลองมะขามเฒ่า – อู่ทอง) 

         2. การไฟฟ้า

                   –  ไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง   8  หมู่บ้าน

                   –  อัตราการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 100

         3. แหล่งน้ำธรรมชาติ / แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                   –  ลำน้ำ , ลำห้วย                                8        สาย

                   –  บึง , หนอง และอื่นๆ                         13       สาย

                   –  ฝาย                                           1        แห่ง

                   –  บ่อโยก                                        10      แห่ง

                   – ประปาหมู่บ้าน                                  8        แห่ง

ข้อมูลอื่นๆ

การรวมกลุ่มของประชาชน

     –  กลุ่มอาชีพ                                     5        กลุ่ม

     –  กลุ่มออมทรัพย์                                2        กลุ่ม

     – กลุ่มอื่นๆ                                        1        กลุ่ม

     มวลชนจัดตั้ง

     –  ลูกเสือชาวบ้าน                                 1        รุ่น

     –  ตำรวจชุมชน                                   1        รุ่น

     –  อตส.                                           1        รุ่น

     –  อปพร.                                         2        รุ่น

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

 จำนวนบุคลากร

1. พนักงานส่วนตำบล                                 จำนวน                  16      คน

–  ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                              5      คน

–  ตำแหน่งในกองคลัง                                                          4      คน

–  ตำแหน่งในกองช่าง                                                           2      คน

–  ตำแหน่งในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                  –      คน

–  ตำแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                             3      คน

2. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามภารกิจ         จำนวน                  11      คน

         –  พนักงานจ้างตามภารกิจ                                             5      คน

         –  พนักงานจ้างทั่วไป                                                    6      คน

3. คณะผู้บริหาร

    และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล               จำนวน                  19      คน

     –  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล                                  4       คน

     –  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล                                           15      คน

ระดับการศึกษาของบุคลากร

1. พนักงานส่วนตำบล                                 จำนวน           16      คน

     –  ประถมศึกษา                                                     –       คน

     –  มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                                         1      คน

     –  ปริญญาตรี                                                      9      คน

     –  สูงกว่าปริญญาตรี                                              6       คน

2. พนักงานจ้าง                                           จำนวน          11      คน

     –  ประถมศึกษา                                                     2      คน

     –  มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                                        5      คน

     –  ปริญญาตรี                                                     4      คน

3. คณะผู้บริหารและ

    สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล                 จำนวน         20      คน

     –  ประถมศึกษา                                                    8      คน

     –  มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                                       8      คน

     –  ปริญญาตรี                                                    4       คน

     –  สูงกว่าปริญญาตรี                                             –        คน

                    (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2559)

เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ

          งานไฟฟ้า

                   – รถยนต์กระเช้าไฟฟ้า                                 จำนวน           1       คัน

          งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                   – รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง                          จำนวน           –        คัน

                   – รถยนต์ อปพร.                                      จำนวน           1       คัน

                   – เรือไฟเบอร์ พลาสติก                               จำนวน           3       ลำ

                   – เครื่องสูบน้ำ                                         จำนวน           2       เครื่อง

                   – เครื่องดับเพลิง                                      จำนวน           2       เครื่อง

          งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                   – รถยนต์บรรทุกขยะ                                   จำนวน           1       คัน

                   – รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล                                 จำนวน           –        คัน

                   – รถรับส่งพยาบาล                                    จำนวน           –        คัน

                    – เครื่องพ่นหมอกควัน                                จำนวน           1       เครื่อง

                   – เครื่องตัดหญ้า                                        จำนวน           3       เครื่อง

         งานสำนักงาน

                   – รถยนต์ส่วนกลาง                                    จำนวน           1       คัน

                   – เครื่องคอมพิวเตอร์                                  จำนวน           15      เครื่อง

                   – เครื่องพิมพ์ดีด                                       จำนวน           3       เครื่อง

                   – เครื่องถ่ายเอกสาร                                   จำนวน           2       เครื่อง

                   – เครื่องโทรศัพท์                                       จำนวน           1        เครื่อง

                   – เครื่องโทรสาร                                        จำนวน           1       เครื่อง

                   – เครื่องถ่าย VDO                                     จำนวน           1       เครื่อง

การคลังท้องถิ่น

Untitled2

 หรือท่านสามารถโหลดโดยคลิ้กที่ Download  Downloads-icon