แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.หนองผักนาก ประจำปี 2565

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564