โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Polity)

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2565

โครงการเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศ อบต.หนองผักนาก ว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ.2565

ประกาศ อบต.หนองผักนาก ว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2565

ประกาศวัฒนธรรมองค์กรของ อบต.หนองผักนาก