รายงานผลการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Posted by:

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  ส่วนการคลัง(งานจัดเก็บรายได้) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก

วันที่  3  ตุลาคม  2566

เรื่อง รายงานผลการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256

*********************************************

รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2566

0