ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก

วิสัยทัศน์ (Vision)
หนองผักนาก แหล่งเกษตรกรรม
วัฒนธรรมรุ่งเรือง เฟื่องฟูการศึกษา
รักษาการมีส่วนร่วม เชิญชวนร่วมแก้ปัญหา
การกีฬาเป็นเลิศ เปิดให้บริการสมัยใหม่
ใส่ใจเศรษฐกิจ มลพิษปลอดภัย
พันธกิจ (Mission)
  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
  การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินและการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงิน การคลังให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ภารกิจที่มีอยู่ และได้รับโอนการกระจายอำนาจจากรัฐ สู่ท้องถิ่น
  การสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอจัดให้มีการบำรุงรักษา ปรับปรุงระบบการส่งน้ำ
  การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็งปลอดภัย เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงพัฒนาระบบการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา การท่องเที่ยว การพัฒนาอาชีพและผลผลิต ตลอดจนอนุรักษ์พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Stategic Issues)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
1.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและการพัฒนาอาชีพของประชาชน
1.2 ส่งเสริมด้านพัฒนาสวัสดิการสังคม การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
1.3 ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน และส่งเสริมพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
2.2 ส่งเสริมด้านพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีวัฒนธรรมและกิจกรรมทางศาสนา อันดีงาม
2.3 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการกีฬาและการนันทนาการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
3.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
3.2 การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
3.3 การพัฒนาการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.2 ส่งเสริมการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.3 การจัดการระบบบำบัดของเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
5.1 การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ถนนและอาคาร
5.2 การพัฒนาจัดหาและก่อสร้างแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค รวมทั้งน้ำเพื่อการเกษตร
5.3 การพัฒนาต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปาหมู่บ้าน
วิสัยทัศน์ของจังหวัดสุพรรณบุรี (Vision)
“สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นนำในด้านแหล่งผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล เป็นศูนย์กลางการศึกษา การกีฬาและการท่องเที่ยว โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพชีวิต ยึดการมีส่วนร่วม”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสุพรรณบุรี (Stategic Issues)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปผลผลิตเพื่อการบริโภคและการส่งออก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมกีฬาให้อยู่ในหัวใจของชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถ
ด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ ของประชาชน

เป้าประสงค์ของจังหวัดสุพรรณบุรี (Goals)
1. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก
2. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น
3. อนุรักษ์ฟื้นฟู และบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อื้ออำนวยประโยชน์ อย่างยั่งยืน
4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ปัญหาความยากจน
5. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ
6. ยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่มาตรฐานสากล
7. ยกระดับคุณภาพการบริการและบริหารด้วยความโปร่งใส