ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งการดำเนินงานก่อสร้างสะพาน

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเผ่าถ่าน

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการปลูกที่อยู่อาศัย

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบุกรุกและละเมิดในที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาต