องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก
เลขที่ 160 หมู่ที่3 ตำบลหนองผักนากอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : 035 496 567
โทรสาร : 035 496 567
อีเมล์ : nongphaknak@gmail.com 
เว็ปไซด์ : WWW.NONGPAKNAK.GO.TH

LINE อบต.หนองผักนาก