แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 2565 – ธ.ค.2565)

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่2 (ม.ค. 2566 – มี.ค.2566)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2