โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

มาตรการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใส พ.ศ.2565

กิจกรรมบูรณาการทบทวนและส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาฯ-2565-เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม (1)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนเมษายน 2564

กิจกรรมท้องถิ่นร่วมใจ เก็บขยะชุมชน ประจำปี 2565

โครงการเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ประจำปี 2565

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ประจำปี 2565

กืจกรรมการตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก ประจำปี 2565

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลประจำปี 2564

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565