คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมประจำปี 2567

ประกาศประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำปี 2567

แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts ประจำปี 2567

1. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

2. ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

3. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบลประจำปี 2567

โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Polity)

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2565

โครงการเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศ อบต.หนองผักนาก ว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ.2565

ประกาศ อบต.หนองผักนาก ว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2565

ประกาศวัฒนธรรมองค์กรของ อบต.หนองผักนาก