มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ประกาศเรื่องช่องทางการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต อบต.หนองผักนาก

คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

แนงทางปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.หนองผักนาก