รายงานผลการสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.หนองผักนากประจำปี พ.ศ.2565

รายงานผลความพึงพอใจต่อการให้บริการต่อสาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.หนองผักนากประจำปี 2564

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของ อบต.หนองผักนาก พ.ศ.2565